Pojezierze Drawskie i Wałeckie

O regionie

Pojezierze Drawskie oraz Pojezierze Wałeckie znajdują się w północno-zachodniej Polsce, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjność turystyczna tego obszaru wynika w dużej mierze z jego położenia geograficznego i warunków przyrodniczych. Ponieważ jest to teren polodowcowy, znajduje się tu wiele jezior, przepływają tędy również liczne małe rzeki i inne naturalne cieki. Z uwagi na polodowcowy charakter, region cechuje się urodzajnymi glebami oraz urozmaiconą rzeźbę terenu, pokrytego lasami.

Na obszarze działań LGD leży Równina Drawska, porośnięta przez bory sosnowe, noszące nazwę Puszczy Drawskiej. Walory przyrodnicze tego terenu sprawiły, że utworzono tu Drawieński Park Narodowy.

Na Pojezierzu Wałeckim znajduje się ok. 160 jezior, których o powierzchnia przekracza 1 ha. Jest to również teren polodowcowy, gęsto zalesiony, obejmujący także Dolinę Gwdy – obszar chronionego krajobrazu. Atrakcyjny pod względem przyrodniczym jest również zespół jezior Zdbiczno-Dobre oraz dolina rzeki Rurzyca. Z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu, dużą liczbę jezior, bogactwo lasów oraz sąsiedztwo Wału Pomorskiego, zgodnie z dokumentami planistycznymi województwa zachodniopomorskiego terenom tym przyznano I stopień atrakcyjności turystycznej. Szlaki piesze, rowerowe, konne, edukacyjne ścieżki przyrodnicze oraz szlaki kajakowe stwarzają możliwości do różnych form aktywnego wypoczynku.

Charakterystyczne dla obszaru LGD są produkty lokalne, bazujące na zasobach naturalnych. Zaliczają się do nich ogórki jeziorowe z Kalisza Pomorskiego, miód drahimski, kiszka szwedzka, chleb tradycyjny, ryby słodkowodne, przede wszystkim sielawa i sieja, a także owoce – jabłka, gruszki i maliny.

Pojezierza Drawskie i Wałeckie nie zawiodą nikogo, kto zdecyduje się na wypoczynek w tym regionie.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim powstało w 2006 r. w Złocieńcu. W roku 2015 przyjęło w poczet członków Stowarzyszenie Lider Wałecki z Wałcza i zmieniło nazwę oraz obszar działania. Organizacja obejmuje obecnie 11 gmin Pojezierza Wałeckiego i Drawskiego: Czaplinek, Człopa, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Ostrowice, Szczecinek, Tuczno, Wierzchowo, gmina wiejska Wałcz oraz Złocieniec.

Głównym zadaniem LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim jest wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) kierowanej przez społeczność, w tym realizacja planu komunikacji, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Lokalna Strategia Rozwoju jest strategią wielofunduszową, czyli współfinansowaną zarówno ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Program Leader ma charakter przekrojowy. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich przez budowanie potencjału społecznego w małych miasteczkach i na wsiach.

Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim zrzesza obecnie 159 członków z trzech sektorów – społecznego (organizacje społeczne, osoby fizyczne), publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki) i gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy). Poza tym Stowarzyszenie realizuje wiele projektów i działań na rzecz swoich członków i lokalnych społeczności, takich jak organizacja konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, wspieranego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach realizowanych działań LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim wydaje publikacje (albumy, mapy, informatory, przewodniki, gry planszowe) oraz organizuje szkolenia, konferencje, imprezy kulturalne, rozrywkowe i turystyczne. Stowarzyszenie inicjuje również wiele lokalnych projektów, wielu działaniom patronuje i udziela wsparcia. Ponadto LGD zajmuje się mobilizowaniem członków lokalnej społeczności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianiem i wymianą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ich mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania zrzesza ludzi, którzy chcą, wykorzystując lokalne zasoby, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców regionu. Stowarzyszenie zatrudnia czterech etatowych pracowników i dysponuje biurem wyposażonym w nowoczesnym sprzęt. Szczegółowe informacje o działaniach i dorobku LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim znajdują się na  stronie internetowej  Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim
ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
www.partnerstwodrawy.pl

 

Miejsca

Trasy